Regelsæt

Regler

Rammebetingelser for cases

Indsendelsen skal indeholde følgende: 

NB: Materiale der ikke må offentliggøres i bogen ”Reklamen til Eksamen” skal tydeligt markeres med et ’Må ikke offentliggøres’

Arrangørerne af Advertising Effectiveness Award har ret til at publicere de indleverede cases i bog/hæfteform, på internettet, ved seminarer og til markedsføringsformål. Hverken forfatteren, kunden eller 3. part har ret til honorar, royalty el. lign.

 

Casens struktur/disposition

Executive Summary

a. Skrives som en ”elevator pitch”, der kort og præcist beskriver casen og de opnåede

resultater.

1. Business baggrund/den bagvedliggende indsigt (hvor kom vi fra)

a. Beskriv den markedsmæssige baggrund for kampagnen/casen – gerne med baggrund i

hvilke forhold, der gjorde det nødvendigt at handle.

b. Tabel/talmateriale der dokumenterer denne baggrund – markedsandele, priser,

konkurrentinitiativer, kundereaktioner mv.

c. Beskriv den strategiske baggrund – hvorfor kunne det ikke blot fortsætte som det gik.

 

2. Strategiske udfordringer (hvor skulle vi hen)

a. Overordnede udfordringer for virksomheden. Hvorfor tog konkurrenterne markedsandele?

Var der behov for at ændre markant på prispunkter eller påvirke distributionskanalerne?

Havde de brug for at udfordre kundernes opfattelser og associationer omkring brandet, etc.

b. Forventede konkurrentreaktioner – hvis nogen – og planer for hvordan sådanne evt. skulle

håndteres.

c. Budgettets størrelse/budgetmæssige begrænsninger.

 

3. Målsætninger (hvordan kom vi derhen)

a. Hvad skulle der opnås, før kunden ville stille sig tilfreds?

i. Strategisk – se ovenfor, samt en forventning til varighed af eventuelle faser i forløbet.

ii. Kreativt – skulle der sættes nye standarder, eller bygge videre på eksisterende aktiviteter.

iii. Kommunikativt – medievalg, forventninger til omfanget af paid og earned media.

 

4. Platformens faser (og i hvilke faser)

a. Her beskrives planen for hvad der skulle ske, og ikke mindst hvilke evt. delmål, der på

forhånd var fastlagt, før næste fase skulle igangsættes.

i. Fase 1

ii. Fase 2

iii. Fase …

b. Pre-test og planlagte KPI’er i forløbet.

 

5. Mediestrategi (hvordan så det ud på vejen)

a. Gennemførelsen

i. Hvilke medier

ii. Hvilket omfang

iii. Hvilke KPI’er udløser ændringer i indsatsen

b. Svar på udfordringerne.

i. Hvilke ”hæmmere” og hvilke ”fremmere” dukkede op undervejs – både inden for de

områder kampagnen direkte kunne påvirke og evt. indirekte påvirkninger i øvrigt.

 

6. Resultater (hvad kom der ud af det)

a. Strategiske marketing resultater (ROMI)

i. Performance mål på kort og lang sigt

ii. Tal/faktuel dokumentation

iii. Formel for hvordan ROMI er beregnet

b. Forretningsmæssige resultater (ROI)

i. Performancemål på kort og lang sigt

ii. Tal/faktuel dokumentation

iii. Formel for hvordan ROI er beregnet

c. Kommunikationsmæssige resultater (ROCI)

i. Performancemål på kort og lang sigt

ii. Tal/faktuel dokumentation

iii. Formel for hvordan ROCI er beregnet

d. Opsummering af resultater og gerne en vurdering af, hvor længe effekterne af

kampagnen forventes at kunne holde

e. Perspektivering – hvordan skal kampagnens resultater følges op?

 

7. Konklusion

a. Marketings/kommunikationsindsatsens succes

b. En afsluttende diskussion af hvilke andre forhold, der har haft indflydelse på resultaterne

c. Var det en god investering – i forhold til hvordan midlerne og ressourcerne ellers

kunne være anvendt?