Regelsæt

Regler

Rammebetingelser for cases

Indsendelsen skal indeholde følgende: 

NB: Materiale der ikke må offentliggøres i bogen ”Reklamen til Eksamen” skal tydeligt markeres med et ’Må ikke offentliggøres’

Arrangørerne af Advertising Effectiveness Award har ret til at publicere de indleverede cases i bog/hæfteform, på internettet, ved seminarer og til markedsføringsformål. Hverken forfatteren, kunden eller 3. part har ret til honorar, royalty el. lign.

Casens struktur/disposition

I det følgende giver vi dig inspiration til opbygning af casens struktur og indhold. På nær Executive Summary på max. 1 A4 side (som casen skal starte med), står det dig frit for at skrive casen i en struktur, som du bedst mener, argumenterer for effekten af jeres aktivitet, så længe den indeholder de 5 overordnede elementer under Rammebetingelser for Cases.

Executive Summary

a. Skrives som en ”elevator pitch”, der kort og præcist beskriver casen og de opnåede

resultater.

1. Marketingproblemet (hvor kom vi fra og hvad var udfordringerne)

a. Beskriv den markedsmæssige baggrund for kampagnen/casen – gerne med baggrund i hvilke forhold, der gjorde det nødvendigt at handle.

b. Tabel/talmateriale der dokumenterer denne baggrund – markedsandele, priser, konkurrentinitiativer, kundereaktioner mv.

c. Beskriv den strategiske baggrund – hvorfor kunne det ikke blot fortsætte som det gik.

d. Overordnede udfordringer for virksomheden. Hvorfor tog konkurrenterne markedsandele?
Var der behov for at ændre markant på prispunkter eller påvirke distributionskanalerne?
Havde de brug for at udfordre kundernes opfattelser og associationer omkring brandet, etc.

e. Forventede konkurrentreaktioner – hvis nogen – og planer for hvordan sådanne evt. skulle håndteres.

f. Budgettets størrelse/budgetmæssige begrænsninger.

2. Kvantificerbare målsætninger (hvor skulle vi hen)

a. Hvad skulle der opnås, før kunden ville stille sig tilfreds?

i. Strategisk – se ovenfor, samt en forventning til varighed af eventuelle faser i forløbet.

ii.  Kreativt – skulle der sættes nye standarder, eller bygge videre på eksisterende aktiviteter.

iii. Kommunikativt – medievalg, forventninger til omfanget af paid og earned media.

3. Den strategiske løsning (og hvilke indsigter ledte os derhen)

a. Hvilke data eller findings ledte os frem til en interessant indsigt?

b. Hvor så vi et hul i markedet eller en mulighed for at gøre noget nyt, ingen havde gjort før?

c. Hvad var den strategiske løsning på marketingproblemet?

4. Eksekvering af aktiviteten (hvordan gjorde vi)

a. Hvad var den overordnede kreative idé for markedsføringsaktiviteten?

b. Hvordan planlagde vi at udrulle aktiviteten?

i. Fase 1
ii. Fase 2
iii. Fase …

c. Evt. pre-test og planlagte KPI’er i forløbet.

e. Mediestrategi

i. Hvilke medier
ii. Hvilket omfang
iii. Hvilke KPI’er udløste ændringer i indsatsen

e. Svar på udfordringerne.
i. Hvilke ”hæmmere” og hvilke ”fremmere” dukkede op undervejs – både inden for de områder kampagnen direkte kunne påvirke og evt. indirekte påvirkninger i øvrigt.

f. Eventuel aktivitetsplan (hvis det er relevant)

5. Resultater (hvad kom der ud af det)

En oplistning af resultater, som viser hvor godt aktiviteten virkede i forhold til de beskrevne målsætninger.

a. Strategiske marketing resultater (ROMI)
i . Performance mål på kort og lang sigt
ii. Tal/faktuel dokumentation
iii. Formel for hvordan ROMI er beregnet

b. Forretningsmæssige resultater (ROI)
i. Performancemål på kort og lang sig
ii. Tal/faktuel dokumentation
iii. Formel for hvordan ROI er beregnet

c. Kommunikationsmæssige resultater (ROCI)
i. Performancemål på kort og lang sigt
ii. Tal/faktuel dokumentation
iii. Formel for hvordan ROCI er beregnet

d. Opsummering af resultater og gerne en vurdering af, hvor længe effekterne af kampagnen forventes at kunne holde

e. Perspektivering – hvordan skal kampagnens resultater følges op?

6. Konklusion

a. Marketings/kommunikationsindsatsens succes

b. En afsluttende diskussion af hvilke andre forhold, der har haft indflydelse på resultaterne

c. Var det en god investering – i forhold til hvordan midlerne og ressourcerne ellers kunne være anvendt?